Javni natječaj za prijem djelatnika u radni odnos u Dom zdravlja Čitluk

Na temelju čl. 20a. Zakona o radu  („Službene novine BiH“ br. 26/16 i 89/18)  članka 26. Statuta, članka 6. Pravilnika o radu Doma zdravlja Čitluk te Odluke ravnateljice Doma zdravlja Čitluk, br.:467/19 od dana 17.05.2019. godine objavljuje se sljedeći:

JAVNI NATJEČAJ
za prijem djelatnika u radni odnos
                                                                            u Dom zdravlja Čitluk

1. Medicinska sestra/tehničar na odjelu hitne medicinske pomoći – sa završenom srednjom medicinskom školom opći smjer, položenim stručnim ispitom i najmanje pet (5) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima – jedan (1) izvršitelj.

Opis poslova: obavljanje  poslova medicinske sestre/ tehničara  na odjelu hitne medicinske pomoći

Uvjeti za prijem:

1. Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca).

2. Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne sljedeće uvjete:

– završena srednja medicinska škola –opći smjer
– položen stručni ispit
– najmanje pet (5) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni uz prijavu s kratkim životopisom i kontakt podacima (adresa, broj telefona, e-mail), koju su dužni vlastoručno potpisati, dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

– svjedodžba o završnom ispitu ili diploma
– dokaz o položenom stručnom ispitu
– uvjerenje o državljanstvu
– potvrda o prebivalištu ( CIPS)
– uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu od poslodavca koji se traže oglasom, satočnom naznakom poslova i radnih zadataka sa godinama i mjesecima radnog staža

Napomena:

Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.

Traženi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenim kopijama, a Dom zdravlja Čitluk nije u obvezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu.

Dom zdravlja Čitluk zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme na razdoblje od godinu dana.

Sa kandidatima koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz javnog oglasa obavit će se usmeni razgovor (intervju) pred imenovanom Komisijom.

Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja u sredstvima javnog informiranja,u zatvorenoj kuverti osobno na protokol ili preporučenom poštom na adresu:

DOM ZDRAVLJA ČITLUK
Stjepana Radića 3.,
88 260 Čitluk
s naznakom: „Javni natječaj za prijem djelatnika u radni odnos“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir.

Podijeli
Pokaži
Sakrij