Javni natječaj za prijem djelatnika u radni odnos u Dom zdravlja Čitluk

Na temelju čl. 20a. Zakona o radu  („Službene novine FBiH“ br. 26/16 i 89/18), članka 5. Stav (3) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnome sektoru u HNŽ/K („Narodne novine HNŽ/K“ broj:4/19), članka 6. Pravilnika o radu Doma zdravlja Čitluk (br.: 966/21 od dana 21.09.2021. godine) te Odluke ravnateljice br.: 223/22 od dana 17.03.2022. godine, Dom zdravlja Čitluk objavljuje sljedeći:

                                                            JAVNI NATJEČAJ
                                                                za prijem djelatnika u radni odnos u Dom zdravlja Čitluk

 1. ODREĐENO RADNO VRIJEME na razdoblje u trajanju od jedne (1) godine za radno mjesto:

1.1. DOKTOR MEDICINE – dva (2) izvršitelja
1.2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – jedan (1) izvršitelj

2. NEODREĐENO RADNO VRIJEME ZA RADNO MJESTO:

2.1. DOKTOR MEDICINE – tri (3) izvršitelja

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete za obavljanje poslova za konkretno radno mjesto.

Opći uvjeti za prijem u radni odnos DZ Čitluk su:

– da je državljanin BiH,
– da ima navršenih 18 godina života,
– da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta na koje je izabran),
– da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (samo kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak);

Posebni uvjeti za prijem u radni odnos:

Za radno mjesto pod točkom 1.1. doktor medicine

– završen medicinski fakultet
– položen stručni ispit
– licenca za samostalan rad

Opis poslova: obavljanje poslova doktora medicine u Službi obiteljske medicine.

Za radno mjesto pod točkom 1.2. medicinska sestra/tehničar

– SSS, završena srednja medicinska škola – opći smjer
– položen stručni ispit
– najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Opis poslova: obavljanje poslova medicinske sestre/tehničara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Za radno mjesto pod točkom 2.1. doktor medicine

– završen medicinski fakultet
– položen stručni ispit
– licenca za samostalan rad
– najmanje jedna (1) godina rada na istim ili sličnim poslovima

Opis poslova: obavljanje poslova doktora medicine u Službi obiteljske medicine.

Potrebna dokumentacija uz prijavu:

– uredno popunjena prijava (na obrascu koji je sastavni dio javnog oglasa),
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest (6) mjeseci),
– uvjerenje iz matične knjige rođenih,
– potvrda o prebivalištu (CIPS),
– potvrda o radnom iskustvu sa točnom naznakom poslova i radnih zadataka sa godinama i mjesecima radnog staža,
– svjedodžba o završnom ispitu ili diploma,
– licenca za samostalan rad (ukoliko je traženo za navedeno radno mjesto),
– dokaz o položenom stručnom ispitu (ukoliko je traženo za navedeno radno mjesto),
– potvrda o prioritetu pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji (ukoliko je kandidat posjeduje);

NAPOMENA

Traženi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenim kopijama, a Dom zdravlja Čitluk nije u obvezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu.

Dom zdravlja Čitluk zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete raspisanog javnog natječaja i čije su prijave uredne, potpune i blagovremene podliježu provjeri znanja koje određuje Povjerenstvo za prijem.

U slučaju da nakon provođenja ispitnog dijela Javnog natječaja neki od kandidata budu imali jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će imati kandidat koji ima prioritet u zapošljavanju koji se dokazuje potvrdom koja se prilaže u dokumentaciji sukladno članku 7. Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Narodne novine F BiH, broj:33/04,56/05, 70/07, 9/10 i 90/17˝).

Prijave se dostavljaju u roku od petnaest (15) dana od dana objavljivanja natječaja u sredstvima javnog informiranja, u zatvorenoj kuverti osobno na protokol ili preporučenom poštom na adresu:

DOM ZDRAVLJA ČITLUK
Stjepana Radića 3.,
88 260 Čitluk

s naznakom: „Prijava na natječaj za prijem  u radni odnos na radno mjesto pod rednim br.: ____________“
                         NE OTVARAJ –OTVARA POVJERENSTVO

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Kandidati su dužni obrazac za prijavu na natječaj preuzeti na web stranici Doma zdravlja Čitluk.

Podijeli
Pokaži
Sakrij