Javni natječaj za prijem djelatnika u radni odnos u Dom zdravlja Čitluk

Na temelju čl. 20a. Zakona o radu  („Službene novine FBiH“ br. 26/16 i 89/18), članka 5. stavak (3) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnome sektoru u HNŽ/K(„Narodne novine HNŽ/K“ broj:4/19), članka 6. Pravilnika o radu Doma zdravlja Čitluk te Odluke ravnateljice broj 1001/19 od dana 24.12.2019. godine, ravnateljica Doma zdravlja Čitluk objavljuje sljedeći:

JAVNI NATJEČAJ

                                                                  za prijem djelatnika u radni odnos u Dom zdravlja Čitluk

 1. ODREĐENO RADNO VRIJEME na razdoblje u trajanju od godinu dana za radna mjesta:

1.1. DOKTOR MEDICINE – dva (2) izvršitelja

1.2. SPREMAČICA – jedan (1) izvršitelj

2. NEODREĐENO RADNO VRIJEME ZA RADNO MJESTO:

2.1. SPECIJALIST PNEUMOFTIZIOLOG – jedan (1) izvršitelj

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete za obavljanje poslova za konkretno radno mjesto.

Opći uvjeti za prijem u radni odnos DZ Čitluk su:

– da je državljanin BiH
– da ima navršenih 18 godina života
– da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta na koje je izabran)
– da se protiv njega ne vodi kazneni postupak(samo kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak)

Posebni uvjeti za prijem u radni odnos:

Za radno mjesto pod točkom 1.1. doktor medicine

– VSS; završen Medicinski fakultet
– položen stručni ispit
– licenca sa samostalan rad
– najmanje dva (2) mjeseca radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Opis poslova: obavljanje poslova doktora medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Za radno mjesto pod točkom 1.2. spremačica

– završena osnovna škola
– najmanje dva (2) mjeseca radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Opis poslova: higijensko održavanje (čišćenje i dezinficiranje) svih prostorija,  sakupljanje smeća i drugog otpadnog materijala i transport u kontejnere, pranje, peglanje radne odjeće, posteljine, ručnika itd.

Za radno mjesto pod točkom 2.2. specijalist pneumoftiziolog

– VSS; završen medicinski fakultet
– položen stručni ispit
– položen specijalistički ispit
– licenca sa samostalan rad
– najmanje osam (8) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Opis poslova: obavljanje poslova specijaliste pneumoftiziologa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Potrebna dokumentacija uz prijavu:

– uredno popunjena prijava (na obrascu koji je sastavnio dio javnog oglasa)
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest (6) mjeseci)
– uvjerenje iz matične knjige rođenih
– potvrda o prebivalištu (CIPS)
– potvrda o radnom iskustvu sa točnom naznakom poslova i radnih zadataka sa godinama i mjesecima radnog staža
– svjedodžba o završnom ispitu ili diploma
– licenca za samostalan rad (ukoliko je traženo za navedeno radno mjesto)
– dokaz o položenom stručnom ispitu (ukoliko je traženo za navedeno radno mjesto)
– dokaz o položenom specijalističkom ispitu (ukoliko je traženo za navedeno radno mjesto)

NAPOMENA

Traženi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenim kopijama, a Dom zdravlja Čitluk nije u obvezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu.

Dom zdravlja Čitluk zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Liječničko uvjerenje i uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka je potrebno dostaviti po konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete raspisanog javnog natječaja čije su prijave uredne, potpune i blagovremene podliježu provjeri znanja koje određuje Komisija za prijem.

U slučaju da nakon provođenja ispitnog dijela Javnog natječaja, neki od kandidata budu imali jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će imati kandidat koji ima prioritet u zapošljavanju koji se dokazuje potvrdom koja se prilaže u dokumentaciji sukladno članku 7. Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Narodne novine F BiH, broj:33/04,56/05, 70/07, 9/10 i 90/17˝).

Prijave se dostavljaju u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja natječaja u sredstvima javnog informiranja,u zatvorenoj kuverti osobno na protokol ili preporučenom poštom na adresu:

DOM ZDRAVLJA ČITLUK

Stjepana Radića 3.,
88 260 Čitluk
s naznakom: „Javni natječaj za prijem djelatnika u radni odnos“

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Priloženi dokumenti: 

Obrazac za kandidate koji se prijavljuju na javni oglas može se preuzeti ovdje.

 

 

 

Podijeli
Pokaži
Sakrij