Javni natječaj za prijem djelatnika u radni odnos u Dom zdravlja Čitluk

Na temelju čl. 20a. Zakona o radu  („Službene novine FBiH“ br.: 26/16, 89/18 i 44/22), članka 5. stavak (3) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnome sektoru u HNŽ/K („Narodne novine HNŽ/K“ broj: 4/19, 5/19 i 5/20), članka 6. Pravilnika o radu Doma zdravlja Čitluk (br.: 961/21 od 27.09.2021. godine, br.: 275/23 od 24.3.2023. godine), te Odluke ravnateljice broj 610/24 od 26.04.2024. godine, objavljuje se sljedeći:

                                  JAVNI NATJEČAJ
za prijem djelatnika u radni odnos u Dom zdravlja Čitluk

 1. ODREĐENO VRIJEME u trajanju od jedne (1) godine za radno mjesto:

1.1. Doktor medicine na odjelu opće/obiteljske medicine – jedan (1) izvršitelj;

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete za obavljanje poslova za konkretno radno mjesto.

Opći uvjeti za prijem u radni odnos u Dom zdravlja Čitluk su:
– da je državljanin BiH,
– da ima navršenih 18 godina života,
– da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenog radnog mjesta,
– da se protiv njega ne vodi kazneni postupak;

Posebni uvjeti za prijem u radni odnos:

Za radno mjesto pod točkom 1.1. Doktor medicine na odjelu opće/obiteljske medicine
– završen medicinski fakultet
– položen specijalistički ispit iz obiteljske medicine
– licenca za samostalan rad

Opis poslova: obavljanje poslova doktora medicine/specijaliste obiteljske medicine na odjelu opće/obiteljske medicine.

Potrebna dokumentacija uz prijavu:
– uredno popunjena prijava (na obrascu koji je sastavni dio javnog oglasa),
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest (6) mjeseci),
– uvjerenje iz matične knjige rođenih,
– potvrda o prebivalištu (CIPS),
– diploma,
– dokaz o položenom specijalističkom ispitu iz obiteljske medicine,
– licenca za samostalan rad.

NAPOMENA
Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenim preslikama, a Dom zdravlja Čitluk nije u obvezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu. Dom zdravlja Čitluk zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Liječničko uvjerenje i uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka je potrebno dostaviti po konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos.

Kandidati koji dostave blagovremene i potpune prijave, a ispunjavaju opće i posebne uvjete javnog natječaja podliježu provjeri znanja koje određuje Povjerenstvo za prijem.

Tekst javnog natječaja je objavljen na web stranici Doma zdravlja Čitluk, u dva (2) dnevna lista te na oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje.

Prijave se dostavljaju u roku od petnaest (15) dana od dana objavljivanja natječaja u sredstvima javnog informiranja, u zatvorenoj kuverti osobno na protokol ili preporučenom poštom na adresu:

DOM ZDRAVLJA ČITLUK
Stjepana Radića 3.,
88 260 Čitluk
s naznakom: „Prijava na javni natječaj za prijem djelatnika u radni odnos“

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Priloženi dokumenti:
Obrazac za kandidate koji se prijavljuju na javni natječaj.

Podijeli
Pokaži
Sakrij