Javni natječaj za prijem djelatnika u radni odnos u Dom zdravlja Čitluk

Na temelju čl. 20a. Zakona o radu  („Službene novine FBiH“ br.: 26/16, 89/18 i 44/22), članka 5. stavak (3) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnome sektoru u HNŽ/K(„Narodne novine HNŽ/K“ broj:4/19, 5/19 i 5/20), članka 6. Pravilnika o radu Doma zdravlja Čitluk(br.: 961/21 od 27.09.2021. godine i br.: 275/23 od 24.3.2023. godine), te Odluke ravnateljice broj 1094/23 od 19.12.2023. godine, objavljuje se sljedeći:

                                    JAVNI NATJEČAJ
                                              za prijem djelatnika u radni odnos u Dom zdravlja Čitluk

 1. NEODREĐENO VRIJEME za radno mjesto:

1.1. Doktor medicine na odjelu opće/obiteljske medicine – tri (3) izvršitelja;

1.2. Medicinska sestra/tehničar na odjelu opće/obiteljske medicine – jedan (1) izvršitelj;

1.3. Sanitarni inženjer u higijensko-epidemiološkom odjelu – jedan (1) izvršitelj;

1.4. Pravnik u službi za pravne i opće poslove – jedan (1) izvršitelj;

2. ODREĐENO VRIJEME u trajanju od jedne (1) godine za radno mjesto:

2.1. Doktor medicine na odjelu hitne medicinske pomoći – dva (2) izvršitelja;

2.2. Medicinska sestra/tehničar na odjelu hitne medicinske pomoći – dva (2) izvršitelja;

2.3. Vozač sanitetskog vozila u prometnoj službi – jedan (1) izvršitelj;

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete za obavljanje poslova za konkretno radno mjesto.

Opći uvjeti za prijem u radni odnos u Dom zdravlja Čitluk su:
– da je državljanin BiH,
– da ima navršenih 18 godina života,
– da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenog radnog mjesta,
– da se protiv njega ne vodi kazneni postupak;

Posebni uvjeti za prijem u radni odnos:

Za radno mjesto pod točkom 1.1. Doktor medicine na odjelu opće/obiteljske medicine
– završen medicinski fakultet
– položen stručni ispit
– licenca za samostalan rad

Opis poslova: obavljanje poslova doktora medicine na odjelu opće/obiteljske medicine.

Za radno mjesto pod točkom 1.2. Medicinska sestra/tehničar na odjelu opće/obiteljske medicine
– SSS, završena srednja medicinska škola – opći smjer
– položen stručni ispit
– najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Opis poslova: obavljanje poslova medicinske sestre na odjelu opće/obiteljske medicine.

Za radno mjesto pod točkom 1.3. Sanitarni inženjer u higijensko-epidemiološkom odjelu
– diplomirani sanitarni inženjer sa završenim drugim ciklusom VSS/VII stupanj stručne spreme koji se vrednuje s 300 ECTS bodova
– položen stručni ispit
– najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Opis poslova: obavljanje poslova sanitarnog inženjera na higijensko-epidemiološkom odjelu.

Za radno mjesto pod točkom 1.4. Pravnik u službi za pravne i opće poslove
– VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ciklusa koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava Pravnog fakulteta
– poznavanje rada na računalu
– položen vozački ispit “B” kategorije
– najmanje jedna (1) godina radnog iskustva

Opis poslova: obavljanje poslova pravnika u službi za pravne i opće poslove.

Za radno mjesto pod točkom 2.1. Doktor medicine na odjelu hitne medicinske pomoći
– završen medicinski fakultet
– položen stručni ispit
– licenca za samostalan rad

Opis poslova: obavljanje poslova doktora medicine na odjelu hitne medicinske pomoći.

Za radno mjesto pod točkom 2.2. Medicinska sestra/tehničar na odjelu hitne medicinske pomoći
– SSS, završena srednja medicinska škola – opći smjer
– položen stručni ispit
– najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Opis poslova: obavljanje poslova medicinske sestre na odjelu hitne medicinske pomoći.

Za radno mjesto pod točkom 2.3. Vozač sanitetskog vozila u prometnoj službi Doma zdravlja Čitluk
– SSS, IV stupanj
– položen vozački ispit “B” kategorije

Opis poslova: obavljanje poslova vozača u prometnoj službi Doma zdravlja Čitluk.

Potrebna dokumentacija uz prijavu:
– uredno popunjena prijava (na obrascu koji je sastavni dio javnog oglasa),
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest (6) mjeseci),
– uvjerenje iz matične knjige rođenih,
– potvrda o prebivalištu (CIPS),
– potvrda o radnom iskustvu sa točnom naznakom poslova i radnih zadataka sa godinama i mjesecima radnog staža (ukoliko je traženo natječajem)
– svjedodžba o završnom ispitu ili diploma,
– dokaz o položenom stručnom ispitu (ukoliko je traženo natječajem)
– licenca za samostalan rad (ukoliko je traženo natječajem)
– dokaz o položenom ispitu za vozača “B” kategorije (ukoliko je traženo natječajem)
– dokaz o poznavanju rada na računalu (ukoliko je traženo natječajem)
– potvrda o prioritetu pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji (ukoliko je kandidat posjeduje);

NAPOMENA
Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenim preslikama, a Dom zdravlja Čitluk nije u obvezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu. Dom zdravlja Čitluk zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Liječničko uvjerenje i uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka je potrebno dostaviti po konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos.

Kandidati koji dostave blagovremene i potpune prijave, a ispunjavaju opće i posebne uvjete javnog natječaja podliježu provjeri znanja koje određuje Povjerenstvo za prijem.

U slučaju da nakon provođenja usmenog dijela Javnog natječaja, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će imati kandidat koji ima prioritet u zapošljavanju koji se dokazuje potvrdom koja se prilaže u dokumentaciji sukladno članku 7. Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Narodne novine F BiH, broj:33/04,56/05, 70/07, 9/10 i 90/17˝).

Tekst javnog natječaja je objavljen na web stranici Doma zdravlja Čitluk, u dva (2) dnevna lista te na oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje.

Prijave se dostavljaju u roku od petnaest (15) dana od dana objavljivanja natječaja u sredstvima javnog informiranja, u zatvorenoj kuverti osobno na protokol ili preporučenom poštom na adresu:

DOM ZDRAVLJA ČITLUK
Stjepana Radića 3.,
88 260 Čitluk
s naznakom: „Prijava na javni natječaj za prijem djelatnika u radni odnos“

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Priloženi dokumenti:
Obrazac za kandidate koji se prijavljuju na javni natječaj.

Podijeli
Pokaži
Sakrij