Javni natječaj za prijem djelatnika u radni odnos u Dom zdravlja Čitluk

Na temelju čl. 20a. Zakona o radu  („Službene novine FBiH“ br.: 26/16, 89/18 i 44/22), članka 5. stavak (3) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnome sektoru u HNŽ/K („Narodne novine HNŽ/K“ broj:4/19), članka 6. Pravilnika o radu Doma zdravlja Čitluk (br.: 961/21 od dana 27.09.2021. godine), te Odluke ravnateljice broj 228/23 od dana 13.03.2023. godine, objavljuje se sljedeći:

                                    JAVNI NATJEČAJ
                                              za prijem djelatnika u radni odnos u Dom zdravlja Čitluk

 1. NEODREĐENO RADNO VRIJEME ZA RADNO MJESTO:

1.1. Medicinska sestra/tehničar na odjelu hitne medicinske pomoći – jedan (1) izvršitelj;

2. ODREĐENO RADNO VRIJEME u trajanju od jedne (1) godine za radno mjesto:

2.1. Doktor medicine na odjelu hitne medicinske pomoći – dva (2) izvršitelja;

2.2. Vozač sanitetskog vozila u prometnoj službi – jedan (1) izvršitelj;

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete za obavljanje poslova za konkretno radno mjesto.

Opći uvjeti za prijem u radni odnos u Dom zdravlja Čitluk su:
– da je državljanin BiH,
– da ima navršenih 18 godina života,
– da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenog radnog mjesta,
– da se protiv njega ne vodi kazneni postupak;

Posebni uvjeti za prijem u radni odnos:

Za radno mjesto pod točkom 1.1. medicinska sestra/tehničar na odjelu hitne medicinske pomoći
– SSS, završena srednja medicinska škola – opći smjer
– položen stručni ispit
– najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Opis poslova: obavljanje poslova medicinske sestre/ tehničara na odjelu hitne medicinske pomoći.

Za radno mjesto pod točkom 2.1. doktor medicine na odjelu hitne medicinske pomoći
– završen medicinski fakultet
– položen stručni ispit
– licenca za samostalan rad

Opis poslova: obavljanje poslova doktora medicine na odjelu hitne medicinske pomoći.

Za radno mjesto pod točkom 2.2. vozač sanitetskog vozila u prometnoj službi Doma zdravlja Čitluk
– SSS, IV stupanj
– položen vozački ispit “B” kategorije

Opis poslova: obavljanje poslova vozača u prometnoj službi Doma zdravlja Čitluk

Potrebna dokumentacija uz prijavu:
– uredno popunjena prijava (na obrascu koji je sastavni dio javnog oglasa),
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest (6) mjeseci),
– uvjerenje iz matične knjige rođenih,
– potvrda o prebivalištu (CIPS),
– potvrda o radnom iskustvu sa točnom naznakom poslova i radnih zadataka sa godinama i mjesecima radnog staža,
– svjedodžba o završnom ispitu ili diploma,
– dokaz o položenom stručnom ispitu, ukoliko je traženo natječajem,
– dokaz o položenom ispitu za vozača “B” kategorije, ukoliko je traženo natječajem,
– potvrda o prioritetu pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji (ukoliko je kandidat posjeduje);

NAPOMENA
Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenim preslikama, a Dom zdravlja Čitluk nije u obvezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu. Dom zdravlja Čitluk zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Liječničko uvjerenje i uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka je potrebno dostaviti po konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos.

Kandidati koji dostave blagovremene i potpune prijave, a ispunjavaju opće i posebne uvjete pozvat će se na usmeni ispit.

U slučaju da nakon provođenja usmenog dijela Javnog natječaja, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će imati kandidat koji ima prioritet u zapošljavanju koji se dokazuje potvrdom koja se prilaže u dokumentaciji sukladno članku 7. Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Narodne novine F BiH, broj:33/04,56/05, 70/07, 9/10 i 90/17˝).

Tekst javnog natječaja je objavljen na web stranici Doma zdravlja Čitluk, u dva (2) dnevna lista te na oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje HNŽ.

Prijave se dostavljaju u roku od petnaest (15) dana od dana objavljivanja natječaja u sredstvima javnog informiranja, u zatvorenoj kuverti osobno na protokol ili preporučenom poštom na adresu:

DOM ZDRAVLJA ČITLUK
Stjepana Radića 3.,
88 260 Čitluk
s naznakom: „Prijava na javni natječaj za prijem djelatnika u radni odnos“

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Priloženi dokumenti:
Obrazac za kandidate koji se prijavljuju na javni natječaj.

 

 

Podijeli
Pokaži
Sakrij