Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Čitluk

Na temelju Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br.: 12/03,34/03 i 65/13), članka 66. stavak 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, br.: 46/10 i 75/13), a u vezi sa člankom 26. Statuta Doma zdravlja Čitluk (br.: 926/17 od dana 27.10.2017. godine), Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima glede vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za ravnatelja zdravstvene ustanove („Službene novine Federacije BiH“ br.: 10/12, 15/13, 90/13, 83/15, 22/16, 77/17) u predmetu raspisivanja javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja, Upravno Vijeće Doma zdravlja Čitluk, na sjednici održanoj dana 01.06.2021. godine, donijelo je Odluku br.: 549/21 kojom raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA DOMA ZDRAVLJA ČITLUK

Objavljuje se javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja DOMA ZDRAVLJA ČITLUK na mandatno razdoblje od četiri (4) godine.

I / NAZIV POZICIJE                               

Ravnatelj Doma zdravlja Čitluk.

II / OPIS POZICIJE

U skladu sa odredbama članka 68. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, br.: 46/10 i 75/13), obavlja poslove definirane u članku 30. Statuta Doma zdravlja Čitluk (br.: 926/17 od dana 27.10.2017. godine –  u daljnjem tekstu: Statut DZ Čitluk).

III / MANDAT

Mandat ravnatelja traje četiri (4) godine. Po isteku mandata ista osoba može, na osnovu javnog natječaja, ponovno biti imenovana za ravnatelja Doma zdravlja Čitluk, ali najviše za još jedno mandatno razdoblje.

IV / UVJETI ZA KANDIDATE

A) OPĆI UVJETI

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,

 • da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

 • da je stariji od 18 godina,

 • da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere  na bilo kojoj razini u BiH u razdoblju od tri (3) godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije.

B) POSEBNI UVJETI

Kandidat za poziciju ravnatelja Doma zdravlja Čitluk  pored uvjeta iz točke IV. A) ovog natječaja, mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete predviđene člankom 66. stav 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, br.: 46/10 i 75/13), kao i odredbom članka 27. Statuta DZ Čitluk i to kako slijedi:

 • završen medicinski ili stomatološki fakultet odnosno farmaceutsko-biokemijski fakultet i jednu od specijalizacija iz okvira djelatnosti doma zdravlja ili završen medicinski fakultet sa specijalizacijom iz socijalne medicine, organizacije i ekonomike zdravstva. Ukoliko se u domu zdravlja pruža specijalističko-konzultativna zdravstvena zaštita sukladno članku 39. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“ br.: 46/10 i 75/13) ravnatelj može biti i osoba sa specijalizacijom iz oblasti specijalističko-konzultativne zdravstvene zaštite koja se pruža u domu zdravlja,

 • da ima radno iskustvo od najmanje pet (5) godina u struci,

 • da posjeduje znanje iz zdravstvenog menadžmenta (sve tri razine edukacije iz zdravstvenog menadžmenta ili ima specijalizaciju iz zdravstvenog menadžmenta, odnosno okončani postdiplomski studij iz zdravstvenog menadžmenta),

 • izrađen Program rada i razvoja Doma zdravlja Čitluk za mandatno razdoblje,

 • da nije kažnjavan,

V / POTREBNI DOKUMENTI

Uz prijavu na javni natječaj, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvijeta iz točke IV. A) i B) ovog natječaja.

Dokazi o ispunjavanju općih uvjeta iz točke IV. A) su sljedeći:

 • uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci,
 • ovjerena izjava da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

Dokazi o ispunjavanju posebnih uvjeta iz točke IV. B) su sljedeći:

 • diploma medicinskog fakulteta, ili stomatološkog fakulteta odnosno farmaceutskog – biokemijskog fakulteta i uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu,
 • potvrda o radnom iskustvu od najmanje pet (5) godina u struci,
 • dokaz o posjedovanju znanja iz zdravstvenog menadžmenta: certifikat/uvjerenje o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta – sve tri razine edukacije sukladno propisima o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili o završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta odnosno završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta,
 • izrađen Program rada i razvoja Doma zdravlja Čitluk,
 • uvjerenje o nekažnjavanju,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

VI / ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijave se dostavljaju u roku od petnaest (15) dana od dana objavljivanja natječaja u sredstvima javnog informiranja, u zatvorenoj kuverti osobno na protokol ili preporučenom poštom na adresu:

DOM ZDRAVLJA ČITLUK
Stjepana Radića 3.,
88 260 Čitluk

s naznakom  „Prijava na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Čitluk – ne otvarati.“

Na poleđini kuverte navesti ime i prezime podnositelja prijave, adresu i kontakt telefon.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

VII / OBJAVLJIVANJE JAVNOG NATJEČAJA

Javni natječaj će biti objavljen u Službenim novinama FBiH, Večernjem listu BiH i web stranici Doma zdravlja Čitluk.
Javni natječaj ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

VIII / OSTALE NAPOMENE

Traženi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenim kopijama, a Dom zdravlja Čitluk nije u obvezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu.

Osobni podaci o kandidatima javnog natječaja su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“, br.: 49/06, 76/11 i 89/11).

U roku od trideset (30) dana od dana donošenja odluke o imenovanju ravnatelja, svi kandidati javnog natječaja će biti pismeno obaviješteni.

 

Podijeli
Pokaži
Sakrij