Natječaj za dodjelu specijalizacije

Na temelju članka 153. i 154. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. novine FBiH“, br.: 46/10), čl. 24 Pravilnika o radu Doma zdravlja Čitluk, Plana potrebitih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika HNŽ/K za 2018. godinu, br.: 06-02-39-1619/17, suglasno odredbama Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije i magistara farmacije („Sl. novine FBiH“, br.: 62/15) i Pravilnika o kriterijima za prijem specijalizanata („Sl. novine FBiH“, br.: 102/13 i 55/14), ravnateljica Doma zdravlja Čitluk raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu specijalizacije

  1. Obiteljska medicina………………………………………………… 1 kandidat

Specijalizacija će se dodijeliti zdravstvenom djelatniku koji ispunjava sljedeće uvjete:

– VSS – medicinski fakultet
– položen stručni ispit
– radno iskustvo od najmanje 1 godinu od položenog stručnog ispita
– da  je kandidat u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi koja dodjeljuje specijalizaciju
– poznavanje jednog stranog jezika

Ukoliko dva ili više kandidata u potpunosti ispunjavaju tražene  uvjete o izboru kandidata će se odlučiti na temelju sljedećih kriterija:

  1. prosječna ocjena iz svih predmeta tijekom studija
  2. redovito završeno obrazovanje
  3. intervju s kandidatom

Uz prijavu za natječaj potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta i dokaze potrebne za utvrđivanje kriterija prioriteta:

– zamolbu
– životopis
– diplomu o završenom fakultetu  (ovjerena preslika)
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ovjerena preslika)
– ovjerena preslika položenih ispita na studiju
– potvrda o prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija ( ovjerena preslika)
– potvrdu o poznavanju jednog stranog jezika
– ovjerena preslika nagrada za vrijeme studija (ukoliko ih kandidat posjeduje),
– popis objavljenih radova (ukoliko ih kandidat posjeduje),
– potvrda o radnom iskustvu od najmanje jednu godinu dana od položenog stručnog ispita
– odobrenje za samostalan rad – licenca (ovjerena preslika)
– uvjerenje o državljanstvu

Prijave na  natječaj sa traženim dokazima potrebno je dostaviti u zatvorenoj kuverti  u roku od 15 dana od dana objavljivanja istog putem pošte na slijedeću adresu:

Dom zdravlja Čitluk
Stjepana Radića 3
88 260 Čitluk

s naznakom „Prijava za natječaj za dodjelu specijalizacije-ne otvarati“

Neblagovremene  i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Podijeli
Pokaži
Sakrij